Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

När du på något sätt kommer i kontakt med oss kan det innebära att dina personuppgifter behandlas av oss på Di Luca.

Dina personuppgifter behandlas alltid i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning, så som dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och övrig kompletterande lagstiftning. Du kan alltid kontakta oss på dilucakundforum@diluca.se om du har några frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

För den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy är Di Luca (Di Luca & Di Luca AB, org. nr: 556459-2078, besöksadress: Alsnögatan 11 116 41 Stockholm, telefonnummer: 08-556 942 00, e-postadress: dilucakundforum@diluca.se) personuppgiftsansvarig. Om du har några frågor eller funderingar kring den här policyn och/eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på dilucakundforum@diluca.se eller 08-556 942 00.

Dina rättigheter

Oavsett i vilken situation och med vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter har du alltid följande rättigheter:

  • rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett s.k. registerutdrag
  • rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter)
  • rätt att begära radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas)
  • rätt att begära begränsning (att vi i någon del upphör med behandling)
  • rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (s.k. dataportabilitet)

 

I det fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du även rätt att när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke.

Om du önskar utöva någon av ovan rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på [dilucakundforum@diluca.se].

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, Hemsida: www.datainspektionen.se).

3. Konsumentärenden

3.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du kontaktar oss via e-post, telefon, brev eller genom vår hemsida (kundforum) tillhandahåller du personuppgifter så som namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Vidare kan det du framför i samband med ditt ärende innehålla personuppgifter, t.ex. eventuella allergier, eller uppgifter om hälsa i samband med ett eventuellt skadeärende.

I det fall din fråga rör allergier och du i ditt meddelande även självmant anger att du frågar för att du är allergisk så innebär det att du tillhandahåller oss känsliga personuppgifter.

3.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot din fråga/reklamation/synpunkt och kunna besvara dig. För att kunna vara dig behjälplig behöver vi därför veta vem vi ska kontakta och hur vi kontaktar dig.

Om ditt ärende gäller ersättning p.g.a. fel i vara behöver vi behandla dina kontaktuppgifter för att betala ut eventuell ersättning för dig.

I det fall du på grund av våra produkter har lidit skada (tandskada och andra skadeärenden) behandlar vi dina personuppgifter för att utreda huruvida vi ska ersätta denna skada eller inte. I detta arbete kan det förekomma känsliga personuppgifter om din hälsa.

I det fall din fråga rör allergier och du i ditt meddelande anger att du frågar för att du är allergisk så innebär det att du tillhandahåller oss känsliga personuppgifter. Vi har egentligen inte något behov av att behandla dessa uppgifter, men när du meddelar oss detta innebär det att vi behandlar dem. Vi kommer inte spara denna information på något sätt utan endast besvara den fråga du har. Något annat ändamål med att behandla sådan information än att ge dig svar och service finns inte.

3.3. Rättslig grund

När vi inledningsvis tar emot din fråga/synpunkt/kommentar (”meddelande”) behandlar vi de personuppgifter som meddelandet innehållet med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att kunna besvara din fråga och ge dig den service du efterfrågar. Vi bedömer att vårt berättigade intresse i detta fall väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter då det är du som aktivt har startat en dialog med oss.

Om ditt ärende rör ersättning p.g.a. fel i vara eller ersättning på grund av att du lidit skada p.g.a. våra produkter, stöds personuppgiftsbehandlingen – inkl. behandling av känsliga uppgifter som förekommer i dessa ärenden – av de rättsliga förpliktelser vi har enligt produktansvarslagen.

3.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid det behövs för att besvara din fråga och/eller hjälpa dig med det ärende du har – detta inkluderar även att betala ut ersättningar för reklamerade produkter. Dina personuppgifter raders om vi inte har haft en dialog med dig inom sex månader från senaste kommunikationen.

Om du i samband med en fråga lämnar uppgifter om dina allergier sparas aldrig denna information – känsliga uppgifter raderas omedelbart efter att vi har besvarat din fråga.

Uppgifter som har hanterats för att utreda ett skadeärende i enlighet med produktansvarslagen behandlas i upp till tre år efter att ersättningen betalades ut eller inte, då du enligt lag har rätt att vidta rättsliga åtgärder inom denna tidpunkt.

3.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med de IT-tjänster vi använder oss av för att kunna tillhandahålla kontaktformulären samt det mailverktyg vi använder oss av.

I det fall ditt ärende rör en inträffad skada delar vi dina personuppgifter med vårt försäkringsbolag som ska utreda händelsen.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring, och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

5. För kunder och leverantörer

5.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Som kund eller leverantör till oss behandlar vi personuppgifter om de som står som kontaktperson för organisationen. Det innebär att kontaktpersonens personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefonnummer och var denne jobbar någonstans behandlas av oss. När vi nedan hänvisar till ”dina personuppgifter” åsyftar vi alltså dig i egenskap av kontaktperson för den organisation vi arbetar med på olika sätt.

5.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna kommunicera med de företag och leverantörer vi har olika avtal med för att kunna uppfylla de förpliktelser vi enligt avtalet har åtagit oss. Detta innebär att vi behöver behandla dina personuppgifter för att t.ex. sända dig de varor du har beställt, ta emot och bokföra betalningar.

Vidare behandlar vi dina kontaktuppgifter för att skicka marknadsföring, inbjudningar till events, nyheter m.m. till dig i egenskap av kontaktperson för företaget/organisationen vi arbetar med.

5.3. Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som sker för att uppfylla de skyldigheter och förpliktelser vi enligt avtal har med dig som kund eller leverantör sker med stöd av avtal som rättslig grund. Denna grund stödjer sådan behandling som sker inför, under och efter avtalets löpperiod.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att skicka marknadsföring, inbjudningar, nyheter m.m. till dig sker med stöd av en intresseavvägning. Vi har bedömt att vi har ett berättigat intresse av att skicka denna information till dig i egenskap av kontaktperson för den kund/leverantör som vi har ett aktuellt kundförhållande med. Detta då vi tror att det är av intresse för dig och det företag du representerar. Vi bedömer att vårt berättigade intresse i sammanhanget väger tyngre än ditt intresse av skydd för personuppgifter eftersom vi har ett existerande kundförhållande med det företag du representerar.

5.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge företaget/organisationen du är kontaktperson för har ett aktivt avtalsförhållande med oss. Vi går igenom våra uppgifter en gång varje år för att säkerställa att endast aktuella personuppgifter behandlas.

I det fall du av någon anledning upphör att vara kontaktperson för vår avtalspart upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter så snart vi får kännedom därom.

I det fall dina personuppgifter (t.ex. namn) förekommer i vårt räkenskapsmaterial kommer dina personuppgifter – trots att vi inte har något avtal med det företag du är kontaktperson för eller att du inte längre är kontaktperson för avtalsparten – fortsatt behandlas av oss. Detta då vi enligt bokföringsrättsliga förpliktelser måste spara räkenskapsmaterial i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång.

Den personuppgiftsbehandling som stöds på en intresseavvägning fortgår i upp till ett år efter vår senaste kundkontakt med dig. Därefter upphör behandlingen.

5.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer att delas med de IT-lösningar vi använder för att bevara kund/leverantörsavtal, hantera beställningar, hantera betalningar och bokföring samt det utskicksverktyg vi använder för att kommunicera marknadsföring, nyheter, events med mera.

Dina personuppgifter kan även komma att delas inom den koncern vi ingår i.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring, och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.